benjawan@envirservice.co.th +66(0)2-9435814-5เกี่ยวกับบริษัทเรา


                บริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ซึ่งดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการเช่าเครื่องมือและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้บริการ Mobile Car สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ
                บริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-340 สถานที่ตั้งเลขที่ 42 ถนนรามอินทรา 14 แยก 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการด้านการประเมินคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ผ่านการสอบเทียบเครื่องมือที่ได้ตามมาตรฐานกำหนดวิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบริการแบบครบวงจร และพร้อมให้บริการกับทุกกลุ่มเป้าหมาย  พันธกิจ

 • ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
 • สร้างมาตรฐานและความพึงพอใจที่ดีแก่ลูกค้าและคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  หนังสือรับรองขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน


  Responsive image

  หนังสืออนุญาตตรวจวัดความเข้มสารเคมี


  Responsive image

  นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ


  Responsive image

  นโยบายความเป็นกลาง


  Responsive image